Par līgumu slēgšanu ar ēdinātaju

Par līgumu slēgšanu ar ēdinātaju

Cienījamie skolēnu vecāki!


Ar 01.10.2020. stājas spēkā Rīgas domes Rīgas domes 27.04.2022. lēmums Nr.1462 “Par izglītojamo ēdināšanu”, kas nosaka, ka izglītojamo vecākiem ar savu līdzmaksājumu jāpiedalās ēdināšanas pakalpojuma maksas segšanā, ja izglītojamais neatbilst lēmumā noteiktajām sociālajām grupām brīvpusdienu saņemšanai.


Rīgas domes 24.08.2022. saistošajos noteikumos Nr.153 “Kārtība, kādā Rīgas valstspilsētas pašvaldība nodrošina izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma līdzfinansējumu”, ir noteikts pienākums vecākiem slēgt līdzmaksājuma līgumu ar ēdinātāju un veikt norēķinus bezskaidras naudas veidā, lai tiktu piešķirts pašvaldības līdzfinansējums ēdināšanas izmaksu segšanai.
Līdzmaksājuma līgums ar ēdinātāju nav jāslēdz, ja izglītojamais atbilst Saistošajos noteikumos noteiktajai sociālā statusa grupai, kurai noteikts pilns pašvaldības finansējums (brīvpusdienas).


Obligāts pienākums visu izglītojamo vecākiem ir pusdienu kavējumu pieteikšana līdz iepriekšējās dienas plkst.21.00.


Rīgas 47. vidusskola ir noslēgusi pakalpojuma līgumu ar SIA Skolu ēdināšanas serviss.


Lai nodrošinātu mūsdienīgu un efektīvu ēdināšanas pakalpojumu līgumu un norēķinu ar izglītojamo vecākiem elektronisku apstrādi, ēdinātāji, sadarbībā ar pakalpojuma izstrādāju, ir izveidojuši platformu “Pusdienlaiks.lv”, kur vecākiem tiek piedāvāta vienkāršota līguma noslēgšana, e-maciņa izveide, iespēja sekot saviem maksājumiem, iespēja pieteikt bērna kavējumu gadījumos, kad nav nepieciešams ēdināšanas pakalpojums (līdz iepriekšējās dienas plkst.21.00).


Rosinām izmantot šo iespēju, jo platformas lietošana ir ērta un pārskatāma, līgums tiek uzskatīts par noslēgtu, iemaksājot e-maciņā ēdināšanai paredzētos līdzekļus.


Līguma slēgšana e-platformā “Pusdienlaiks.lv” – distances līgums.


Saite portālam ar video pamācību:
https://pusdienlaiks.lv/

Citas līguma noslēgšanas iespējas:


Līguma slēgšana, izmantojot e-parakstu:

 • Klikšķinot šeit lejupielādē līguma projektu, līgumu papildina ar nepieciešamo informāciju un nosūta ēdinātājam uz norādīto e-pastu.

 • Ēdinātājs pārbauda datus, paraksta līgumu ar e-parakstu un nosūta to vecākam
  (bērna likumiskajam pārstāvim). Vienlaikus jāvienojas par rēķina saņemšanas kārtību
  – e-pastā vai pa pastu.

Līguma slēgšana papīra formātā:

 1. Jāinformē klases audzinātājs par nepieciešamību slēgt līgumu papīra formā.
 2. Ēdinātājs, sadarbībā ar skolu, veic papīra līgumu sagatavošanu. Kad līgums
  būs saņemts, tas jāpapildina ar nepieciešamo informāciju un pašrocīgi
  jāparaksta līgumu un nodot to klases audzinātājai. Parakstot līgumu, jānorāda
  rēķina saņemšanas kārtība – e-pastā vai pa pastu.
  Papīra līguma slēgšana un rēķina saņemšana pa pastu var būt maksas pakalpojums
  saskaņā ar ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja cenrādi.
  1.-4.klases skolēni (visi skolēni), 5.-12.klases skolēni, kuri atbilst noteiktajām
  sociālā statusa grupām brīvpusdienu saņemšanail līguma slēgšana nav nepieciešama. Lūdzu pievienoties e-platformai “Pusdienlaiks.lv”, lai varētu pieteikt kavējumu dienai, kad netiks izmantots ēdināšanas pakalpojums, sekot ēdināšanas pakalpojuma saņemšanai, sekot sava sociālā statusa izmaiņām, ja tādas ir.


Sociālā statusa grupas, kurām noteiktas brīvpusdienas:
+ izglītojamā ģimene atbilst trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes statusam saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu;
+ izglītojamā ģimene ir reģistrēta Rīgas valstspilsētas pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrā;
+ izglītojamam ir noteikta invaliditāte Invaliditātes likumā paredzētajā kārtībā;
+ izglītojamais ir bārenis saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma nosacījumiem;
+ izglītojamais ir atzīstams par bērnu, kura aprūpes pienākumu samaksāt par bērna ēdināšanas pakalpojumu vecāks (persona, kas realizē izglītojamā aizgādību) nepilda;
+ izglītojamam uz cita normatīvā akta pamata piešķirtas tiesības saņemt pašvaldības apmaksātu ēdināšanas pakalpojumu.

Atsaucoties uz sistēmas izstrādāju sniegto informāciju, darām zināmu, ka šobrīd portālā www.pusdienlaiks.lv vienlaicīgi reģistrējas liels daudzums cilvēku, tādēļ ir vērojami periodiski darbības traucējumi.

Aicinām būt pacietīgiem un izturēties ar sapratni!

1. septembris

Zelta rudens atnācis ir klusi
Krāšņo kļavu lapu čabatās,
Zīles ozols skaita mulsi
Savu zaru kabatās.

Zinību diena Rīgas 47.vidusskolas iekšpagalmā plkst.10.00

(pēc pasākuma klases stunda)

Bagātu un raženu jauno mācību gadu!

1.klašu audzēkņi pulcējas 9.45 pie skolas centrālās ieejas;

2.-11.kl. audzēkņi pulcējas skolas iekšpagalmā 9.55;

7.a un 7.b klases stunda 9.00;

12.kl.audzēkņi pulcējas 9.30 pie audzinātājas.