Iepirkumi, nomas līgumi

 

NOMAS TIESĪBU IZSOLES FORMA

Virsraksts Telekomunikāciju objekta  izvietošana uz izglītības iestādes dienesta viesnīcas jumta
Izsoles veids Nomas tiesību piedāvājums
Objekta veids Ēkas (būves) kopā ar zemi
Izsoles rīkotājs Rīgas 47.vidusskola

 

Izsoles apraksts:

Objekta adrese Ilmājas iela 14, Rīga, LV-1004
Kadastra numurs

(norāda, ja nomas objekts ir viens īpašums)

0100 073 0597
Kadastra apzīmējums

(norāda, ja nomas objekta sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

0100 073 0597 001
Nomas objekta apraksts

(norāda nomas objekta sastāvu, kadastra apzīmējumus, platības, izmantošanas mērķi (veidu) u.c.)

Dienesta viesnīcas ēka, kadastra apzīmējums 0100 073 0597
Iznomājamā platība

(norāda, ja nomas objekta sastāvā viens nekustamā īpašuma objekts)

Jumta daļas noma 15 m2 platībā mobilās  bāzes stacijas  izvietošanai
Izsoles nodrošinājums Nav
Drošības nauda Nav
Izsoles sākumcena

(sākotnējais nomas maksas apmērs)

404.54 EUR bez PVN 21%, t. sk. zemes noma, papildus maksājami komunālie pakalpojumi (patērētā elektroenerģija).
Izsoles solis Nav
Iznomāšanas termiņš 6 (seši) gadi
Apakšnomas iespējas Nav
Izsoles veids, datums, laiks un vieta Rakstisks nomas tiesību piedāvājums Pieteikumi tiks atvērti 05.09.2022. plkst.10:00. Rīgas 47.vidusskolā, Rīgā, Skaistkalnes ielā 7, LV-1004
Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš Pieteikumi nomāt telpas rakstveidā (slēgtā aploksnē) jāiesniedz līdz 05.09.2022., plkst.10:00, Rīgas 47.vidusskolā, Rīgā, Skaistkalnes ielā 7, LV-1004
Iznomātājs Rīgas 47.vidusskola
Objekta apskate Kontakttālrunis 29949766
Papildus informācija

(citi iznomāšanas nosacījumi)

Pieteikumā jānorāda, nomas maksas apmērs, kādu pieteikuma iesniedzējs piedāvā maksāt par iznomājamo objektu

Iestades Pazinojums VS47-2019-1

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Skaistkalnes ielā 7 (iznomājamā platība 4m2), būves kadastra apzīmējums 01000740603001, nomas līgumu.

02.04.2019. Rīgas 47. vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Skaistkalnes ielā 7)iznomājamā platība 4m2), būves kadastra apzīmējums 01000740603001, nomas līgumu ar SIA “Baltcom, reģistrācijas Nr. 40003005264, nomas maksa EUR 94,- mēnesī, ar termiņu līdz 07.04.2024.