67629267 r47vs@riga.lv Skaistkalnes iela 7, Rīga, LV-1004

Rīgas 47. vidusskola

Dod gaismu sev, lai citus gaismā vadīt spētu.

/Rainis/

Valsts pārbaudes darbi

2023./2024. mācību gadā

Valsts pārbaudes darbi par vispārējās pamatizglītības ieguvi

Centralizētie eksāmeni notiek:

vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles:

 • angļu valodā – rakstu daļa – 2024. gada 22. maijā, mutvārdu daļa – 22., 23. un 24. maijā;
 • vācu valodā – rakstu daļa – 2024. gada 22. maijā, mutvārdu daļa – 22. un 23. maijā;
 • franču valodā – rakstu daļa – 2024. gada 22. maijā, mutvārdu daļa – 22. maijā;
 • latviešu valodā – rakstu daļa – 2024. gada 28. maijā, mutvārdu daļa – 27., 28., 29., 30. maijā;
 • matemātikā – 2024. gada 4. jūnijā.

Valsts pārbaudes darbi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi

Monitoringa darbi vienā mācību priekšmeta kursā pēc izglītojamā izvēles notiek:

 • fizikā (optimālajā mācību satura apguves līmenī) – 2024. gada 16. aprīlī;
 • ķīmijā (optimālajā mācību satura apguves līmenī) – 2024. gada 18. aprīlī;
 • bioloģijā (optimālajā mācību satura apguves līmenī) – 2024. gada 24. aprīlī;
 • dabaszinībās (vispārīgajā mācību satura apguves līmenī) – 2024. gada 30. aprīlī.

Centralizētie eksāmeni notiek:

optimālajā mācību satura apguves līmenī:

 • latviešu valodā – rakstu daļa – 2024. gada 15. maijā, mutvārdu daļa – 5., 6. un 7. jūnijā;

svešvalodā:

 • angļu valodā – rakstu daļa – 2024. gada 3. jūnijā, mutvārdu daļa – 3., 4. un 5. jūnijā;
 • franču valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 4. jūnijā;
 • vācu valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 6. jūnijā;
 • matemātikā – 2024. gada 13. jūnijā;

augstākajā mācību satura apguves līmenī:

 • sociālajās zinātnēs – 2024. gada 13. maijā;
 • latviešu valodā un literatūrā – 2024. gada 15. maijā;
 • kultūrā un mākslā – 2024. gada 17. maijā;
 • ģeogrāfijā – rakstu daļa – 2024. gada 20. maijā, praktiskā daļa – 21. maijā;
 • ķīmijā – rakstu daļa – 2024. gada 23. maijā, praktiskā daļa – 24. maijā;
 • dizainā un tehnoloģijās – 2024. gada 27. maijā;
 • fizikā – rakstu daļa – 2024. gada 29. maijā, praktiskā daļa – 30. maijā;

svešvaloda:

 • angļu valodā – rakstu daļa – 2024. gada 3. jūnijā, mutvārdu daļa – 5., 6. jūnijā;
 • franču valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 4. jūnijā;
 • vācu valodā  – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 6. jūnijā;
 • krievu valodā  – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 7. jūnijā;
 • bioloģijā – rakstu daļa – 2024. gada 10. jūnijā, praktiskā daļa – 11. jūnijā;
 • matemātikā  –  pirmā  un  otrā  daļa  –  2024.gada  13.  jūnijā,  trešā  un  ceturtā  daļa  –  2024.gada  14. jūnijā;
 • vēsturē – 2024. gada 17. jūnijā;
 • programmēšanā – 2024. gada 19. jūnija.

2020./21.m.g.

2021. gada 24. martā Ministru kabinets apstiprinājis grozījumus: Ministru kabineta 2020. gada 26. maija noteikumos Nr.319 “Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2020./2021. mācību gadā”. Plānotie diagnosticējošo darbu norises laiki, kas pēc apstiprināšanas Ministru kabinetā tiks iekļauti 2020./2021. mācību gada noslēgumu pārbaudījumu grafikā (1.pielikums).

19. martā Saeima apstiprināja lēmumu par valsts pārbaudes darbu norisi 9. klasēm

Ārkārtējās situācijas dēļ arī šajā mācību gadā tiek mainīta ierastā kārtība, kādā skolēni kārtos valsts pārbaudījumus.

Jau šobrīd ir zināms, ka 12. klases svešvalodu eksāmenu norise ir pārcelta no marta uz maija mēnesi un, lai iegūtu apliecinājumu par vispārējās vidējās izglītības apguvi, skolēniem šogad un arī nākamgad jākārto trīs obligātie eksāmeni. 18. martā Saeimā 2.lasījumā tika apstiprināts lēmums par valsts pārbaudes darbu norisi  9. klasēm 2020./2021. mācību gadā.

Lai izglītojamajiem būtu iespēja pārbaudīt savas zināšanas un pamatprasmes un pēc rezultātu iegūšanas tās pilnveidot, lai turpinātu izglītību vidējās izglītības posmā, paredzēts, ka 9. klases izglītojamajiem aprīlī jāveic divi obligātie diagnosticējošie darbi matemātikā un latviešu valodā latviešu mācību valodas izglītības programmās vai latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās.

Diagnosticējošo darbu norises laiki tiks noteikti laika periodā no 13. līdz 29. aprīlim attālināti vai klātienē, ņemot vērā spēkā esošos epidemioloģiskās drošības nosacījumus.

Pēc izglītības iestādes izvēles tā varēs organizēt arī citu diagnosticējošo darbu – svešvalodā (angļu, vācu, franču vai krievu pēc izglītojamā izvēles), Latvijas vēsturē,  mazākumtautības valodā mazākumtautību izglītības programmās – norisi. Izglītības iestādēm izvēlei tiek piedāvāts arī diagnosticējošais darbs dabaszinībās, lai akcentētu šīs jomas priekšmetu nozīmi un  ļautu izglītojamiem izvērtēt, kuru mācību virzienu izvēlēties apgūt vidējās izglītības posmā.

*Plānotie diagnosticējošo darbu norises laiki, kas pēc apstiprināšanas Ministru kabinetā tiks iekļauti 2020./2021. mācību gada noslēgumu pārbaudījumu grafikā:

Obligātie diagnosticējošie darbi:

 • Latviešu valoda (mācībvaloda) – 27.aprīlis.
 • Latviešu valoda mazākumtautību izglītības programmās – 27.aprīlis.
 • Matemātika – 29. aprīlis.

Pēc izglītības iestādes izvēles:

 • Svešvaloda (angļu, vācu, franču, krievu v. pēc skolēnu izvēles) – 13.aprīlis
 • Latvijas vēsture – 15.aprīlis
 • Dabaszinības (fizika, ķīmija, ģeogrāfija, bioloģija) – 20.aprīlis
 • Mācībvaloda (krievu, poļu) – 22.aprīlis

Diagnosticējošo darbu mērķis ir skolēnu zināšanu un prasmju līmeņa noteikšana, kā arī iespēja novērtēt attālināto mācību gada laikā sasniegto. Svarīga ir arī atgriezeniskās saites saņemšana pamatizglītības posma noslēgumā. Diagnosticējošo darbu rezultāts neietekmē nedz semestra, nedz gada vērtējumu.

Būtiski, ka diagnosticējošo darbu rezultāti nav izmantojami salīdzināšanai vai skolotāja darba kvalitātes vērtēšanai. Tos ir iespēja izmantot skolēnam individuāli, lai kopā ar skolotāju pārrunātu un pilnveidotu savas zināšanas un prasmes.

9. klases skolēni, kuri mācās mazākumtautību izglītības programmā varēs izvēlēties un kārtot eksāmenu valsts valodā 19. maijā rakstu/mutvārdu daļu, 20. maijā – mutvārdu daļu.

9. klases skolēni 2020./2021.mācību gadu noslēdz ar vērtējumu gadā. Mācību  beigu datums ir 31.maijs, savukārt mācību gada – 11.jūnijs. Sertifikātus par pamatizglītību Valsts izglītības satura centrs izsniegs 11.jūnijā.

Šeit pieejams diagnosticējošo darbu programmu projekts 
Biežāk uzdotie jautājumi par 9. klases diagnosticējošajiem darbiem 2020./2021. mācību gadā, saiti atvērt ŠEIT .

Aktuālā informācija par Valsts pārbaudes darbiem un to norisi pieejama Valsts izglītības satura centra tīmekļvietnes sadaļā Valsts pārbaudes darbi

*Nākamnedēļ Ministru kabinetā paredzēts veikt grozījumu pamatizglītības standartā, nosakot, ka šajā mācību gadā 9.klases skolēniem obligāti jākārto diagnosticējošie darbi latviešu valodā un matemātikā, pēc skolas izvēles var kārtot arī svešvalodā, Latvijas vēsturē, mazākumtautības valodā, dabaszinībās.  Tiks veikts nepieciešamais grozījums arī Ministru kabineta noteikumos par valsts pārbaudes darbu norises laikiem, kas  paredz, ka diagnosticējošie darbi notiks no 13. aprīļa līdz 29. aprīlim. Savukārt Ministru kabineta noteikumos Nr. 28 “Noteikumi par 2020./2021. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku” tik veiktas izmaiņas, kas paredz, ka 9.klases skolēniem mācības 2020./2021.m.g. beidzas 31.maijā. 

Vairāk informācijas: Valsts izglītības satura centrs, Vaļņu iela 2, Rīga. E-pasts: prese@visc.gov.lv
 www.visc.gov.lv

2020./2021. mācību gada valsts pārbaudījumu grafiks [PDF]

2020./2021.mācību gada valsts pārbaudes darbu programmas [PDF]

Valsts pārbaudes darbu norises scenāriji 2020./2021.m.g. [PDF]
Informatīvs dokumenta projekts par 2020./2021.m.g. noslēguma pārbaudījumiem.
Iespējamas izmaiņas, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī

Prezentācija no LPS vebināra par valsts pārbaudes darbu norisi [PDF]

Kontakti Rīgas 47. vidusskola. Visas tiesības tiek paturētas.