Izglītības iestāžu apmeklēšana aukstā laikā.

Tuvākajās dienās tiek prognozēts liels sals, tādēļ atgādinām informāciju par izglītības iestāžu apmeklēšanu aukstā laikā.

Ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 20℃, skolu neapmeklē bērni līdz 12 gadu vecumam.

Ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 25℃, skolu neapmeklē bērni no 13 gadu vecuma.

Ņemot vērā, ka gaisa temperatūra bērna dzīvesvietā un skolas atrašanās vietā var atšķirties, vai arī, piemēram, neparedzēti biezas sniega segas dēļ ir apgrūtināta vai pat neiespējama bērna nokļūšana skolā, vecākiem katrā atsevišķā gadījumā pašiem jāpieņem lēmums par skolas apmeklēšanu. Vecākiem ir jāinformē skola (pirmsskola) par bērna neierašanās iemesliem, un skolai, izvērtējot apstākļus, jāpieņem atbilstīgs lēmums par kavējumu attaisnošanu.

Gadījumā, ja izglītības iestādē paredzētas izmaiņas mācību darba organizācijā, par to savlaicīgi jāinformē skolēni un viņu vecāki. Tomēr izglītības iestādēm ir jābūt atvērtām, pedagogiem jānodarbina bērni, kas skolā ir ieradušies, kā arī jāgādā par viņu drošību.

Vienlaikus vēršam uzmanību, ka zema gaisa temperatūra nav pamats attālinātu mācību noteikšanai, jo attālinātas mācības jāīsteno atbilstoši Ministru kabineta 08.02.2022. noteikumos Nr. 111 “Attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas kārtība” noteiktajām prasībām.

Aicinām vecākus pievērst uzmanību bērna atrašanās vietai, būt piesardzīgiem un rūpēties par bērnu veselību!

Par līgumu slēgšanu ar ēdinātaju

Par līgumu slēgšanu ar ēdinātaju

Cienījamie skolēnu vecāki!


Ar 01.10.2020. stājas spēkā Rīgas domes Rīgas domes 27.04.2022. lēmums Nr.1462 “Par izglītojamo ēdināšanu”, kas nosaka, ka izglītojamo vecākiem ar savu līdzmaksājumu jāpiedalās ēdināšanas pakalpojuma maksas segšanā, ja izglītojamais neatbilst lēmumā noteiktajām sociālajām grupām brīvpusdienu saņemšanai.


Rīgas domes 24.08.2022. saistošajos noteikumos Nr.153 “Kārtība, kādā Rīgas valstspilsētas pašvaldība nodrošina izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma līdzfinansējumu”, ir noteikts pienākums vecākiem slēgt līdzmaksājuma līgumu ar ēdinātāju un veikt norēķinus bezskaidras naudas veidā, lai tiktu piešķirts pašvaldības līdzfinansējums ēdināšanas izmaksu segšanai.
Līdzmaksājuma līgums ar ēdinātāju nav jāslēdz, ja izglītojamais atbilst Saistošajos noteikumos noteiktajai sociālā statusa grupai, kurai noteikts pilns pašvaldības finansējums (brīvpusdienas).


Obligāts pienākums visu izglītojamo vecākiem ir pusdienu kavējumu pieteikšana līdz iepriekšējās dienas plkst.21.00.


Rīgas 47. vidusskola ir noslēgusi pakalpojuma līgumu ar SIA Skolu ēdināšanas serviss.


Lai nodrošinātu mūsdienīgu un efektīvu ēdināšanas pakalpojumu līgumu un norēķinu ar izglītojamo vecākiem elektronisku apstrādi, ēdinātāji, sadarbībā ar pakalpojuma izstrādāju, ir izveidojuši platformu “Pusdienlaiks.lv”, kur vecākiem tiek piedāvāta vienkāršota līguma noslēgšana, e-maciņa izveide, iespēja sekot saviem maksājumiem, iespēja pieteikt bērna kavējumu gadījumos, kad nav nepieciešams ēdināšanas pakalpojums (līdz iepriekšējās dienas plkst.21.00).


Rosinām izmantot šo iespēju, jo platformas lietošana ir ērta un pārskatāma, līgums tiek uzskatīts par noslēgtu, iemaksājot e-maciņā ēdināšanai paredzētos līdzekļus.


Līguma slēgšana e-platformā “Pusdienlaiks.lv” – distances līgums.


Saite portālam ar video pamācību:
https://pusdienlaiks.lv/

Citas līguma noslēgšanas iespējas:


Līguma slēgšana, izmantojot e-parakstu:

 • Klikšķinot šeit lejupielādē līguma projektu, līgumu papildina ar nepieciešamo informāciju un nosūta ēdinātājam uz norādīto e-pastu.

 • Ēdinātājs pārbauda datus, paraksta līgumu ar e-parakstu un nosūta to vecākam
  (bērna likumiskajam pārstāvim). Vienlaikus jāvienojas par rēķina saņemšanas kārtību
  – e-pastā vai pa pastu.

Līguma slēgšana papīra formātā:

 1. Jāinformē klases audzinātājs par nepieciešamību slēgt līgumu papīra formā.
 2. Ēdinātājs, sadarbībā ar skolu, veic papīra līgumu sagatavošanu. Kad līgums
  būs saņemts, tas jāpapildina ar nepieciešamo informāciju un pašrocīgi
  jāparaksta līgumu un nodot to klases audzinātājai. Parakstot līgumu, jānorāda
  rēķina saņemšanas kārtība – e-pastā vai pa pastu.
  Papīra līguma slēgšana un rēķina saņemšana pa pastu var būt maksas pakalpojums
  saskaņā ar ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja cenrādi.
  1.-4.klases skolēni (visi skolēni), 5.-12.klases skolēni, kuri atbilst noteiktajām
  sociālā statusa grupām brīvpusdienu saņemšanail līguma slēgšana nav nepieciešama. Lūdzu pievienoties e-platformai “Pusdienlaiks.lv”, lai varētu pieteikt kavējumu dienai, kad netiks izmantots ēdināšanas pakalpojums, sekot ēdināšanas pakalpojuma saņemšanai, sekot sava sociālā statusa izmaiņām, ja tādas ir.


Sociālā statusa grupas, kurām noteiktas brīvpusdienas:
+ izglītojamā ģimene atbilst trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes statusam saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu;
+ izglītojamā ģimene ir reģistrēta Rīgas valstspilsētas pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrā;
+ izglītojamam ir noteikta invaliditāte Invaliditātes likumā paredzētajā kārtībā;
+ izglītojamais ir bārenis saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma nosacījumiem;
+ izglītojamais ir atzīstams par bērnu, kura aprūpes pienākumu samaksāt par bērna ēdināšanas pakalpojumu vecāks (persona, kas realizē izglītojamā aizgādību) nepilda;
+ izglītojamam uz cita normatīvā akta pamata piešķirtas tiesības saņemt pašvaldības apmaksātu ēdināšanas pakalpojumu.

Atsaucoties uz sistēmas izstrādāju sniegto informāciju, darām zināmu, ka šobrīd portālā www.pusdienlaiks.lv vienlaicīgi reģistrējas liels daudzums cilvēku, tādēļ ir vērojami periodiski darbības traucējumi.

Aicinām būt pacietīgiem un izturēties ar sapratni!

1. septembris

Zelta rudens atnācis ir klusi
Krāšņo kļavu lapu čabatās,
Zīles ozols skaita mulsi
Savu zaru kabatās.

Zinību diena Rīgas 47.vidusskolas iekšpagalmā plkst.10.00

(pēc pasākuma klases stunda)

Bagātu un raženu jauno mācību gadu!

1.klašu audzēkņi pulcējas 9.45 pie skolas centrālās ieejas;

2.-11.kl. audzēkņi pulcējas skolas iekšpagalmā 9.55;

7.a un 7.b klases stunda 9.00;

12.kl.audzēkņi pulcējas 9.30 pie audzinātājas.

Skolas kancelejas darba laiks (lietvede Vija Salaka)

Darbdienās 8.00-16.30 (Pusdienas pārtraukums 13.00-13.30)

Skolas adrese: Skaistkalnes iela 7, Rīga, LV-1004

Tālrunis: 67629267

e-pasts: r47vs@riga.lv

Latviešu valodas kursi Ukrainas pilsoņiem

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs sadarbībā ar “Sadarbības platforma” (NVO) aicinām imigrantus no Ukrainas uz bezmaksas latviešu valodas kursiem (120 stundas)!

Latviešu valodas kursos:

✅Iemācies runāt par sevi, ģimeni, darbu, atpūtu vai hobijiem

✅Iepazīsties ar Latvijas kultūru, vēsturi un tradīcijām

✅Apgūsi gramatikas pamatus

✅Pārvaldi un pilnveido latviešu valodu vispieejamākajā un efektīvākajā veidā kopā ar radošu skolotāju!

👉Kursi notiks attālināti.

Kā izprast notiekošo pasaulē

Krievijas agresija un brutālais karš Latvijas kaimiņvalstī Ukrainā ir satricinājis ierasto veidu, kā līdz šim bijām pieraduši vērtēt līdzcilvēkus un paši sevi, licis pārvērtēt priekšstatus par faktoriem, kas balsta mūsu dzīves drošību un ļauj prognozēt nākotni. Sabiedrībā valdošā spriedze, neziņa, dusmas un bēdas izpaužas arī skolu dzīves ikdienā, liekot gan pedagogiem, gan skolēniem saskarties ar šo emociju radītiem konfliktiem.

Šis ir laiks, kad padomāt par mūsu visu kopīgajām vertībām – mieru, saticību un brīvību, kā arī sniegt atbalstu viens otram.

Vai karš nonāks arī līdz Latvijai?

Šobrīd tā ir maza iespēja, bet mēs esam
sagatavojušies, lai būtu drošībā.


Ko mēs darīsim, ja mūs sāks bombardēt?

Šobrīd ir maza iespēja, ka tā notiks. Bet katrā
bīstamā situācijā mēs rīkosimies pēc krīzes
plāna, kā esam sagatavojušies un
izmēģinājuši.


Ko darīs ar bērniem, ja sāksies karš?

Valstī būs skaidrs plāns, kā rīkoties un kāds par
tevi vienmēr parūpēsies. Visticamāk, Tev uz
kādu laiku vajadzēs padzīvot laukos ārpus
pilsētas kopā ar citiem bērniem.