67629267 r47vs@riga.lv Skaistkalnes iela 7, Rīga, LV-1004

Rīgas 47. vidusskola

Dod gaismu sev, lai citus gaismā vadīt spētu.

/Rainis/

Uzņemšana 10.klasē

10.klasē

Uzņemšana 10. klasē 2022./2023. mācību gadā

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Rīgā  

Izglītojamo uzņemšanas kārtība Rīgas 47. vidusskolā

  Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 41.panta 2.daļu, Ministru kabineta 11.01.2022. noteikumu Nr.11 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē” 8.punktu un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 01.04.2022. iekšējo noteikumu Nr. DIKS-22-12-nts “Apvienoto iestājpārbaudījumu organizēšanas kārtība un vienotu kritēriju noteikšana izglītojamo uzņemšanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs 2022./2023.mācību gadam” 29.punktu

I.         Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti Rīgas 47. vidusskolā (turpmāk – Skola) vispārējās vidējās izglītības programmā (turpmāk – izglītības programma).

2. Skola īsteno vispārējās vidējās izglītības klātienes formas izglītības programmu:

2.1. vispārējās vidējās izglītības vispārējā kursa 1. virziena komplektu – “Vides zinātnes, ģeogrāfija, ģeoloģija, bioloģija” kas nodrošina padziļinātu angļu valodas, ģeogrāfijas un sociālo zinātņu apguvi ar specializēto kursu “Publiskā uzstāšanās” un starpdisciplināro kursu “Projekta darbs”;

2.2. vispārējās vidējās izglītības vispārējā kursa 2. virziena komplektu – “Politika, jurisprudence, diplomātija, sociālās zinātnes” kas nodrošina padziļinātu bioloģijas, ģeogrāfijas un sociālo zinātņu apguvi ar specializēto kursu “Uzņēmējdarbības pamati” un starpdisciplināro kursu “Projekta darbs”.

3. Skolas 10. klasē konkursa kārtībā uzņem izglītojamos, ja izglītojamais ir kārtojis vienoto iestājpārbaudījumu un mācību sasniegumi, beidzot 9.klasi (gada vērtējumi apliecībā par vispārējo pamatizglītību), atbilst šādiem kritērijiem:

3.1    vērtējumi visos mācību priekšmetos nav zemāki par 4 ballēm;

3.2.   vērtējums latviešu valodā nav zemāks par 5 ballēm.

3.3.    ir nokārtojis apvienoto iestājpārbaudījumu (turpmāk – iestājpārbaudījums) angļu valodā un matemātikā optimālajā līmenī saskaņā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (turpmāk – Departaments) 01.04.2022. iekšējiem noteikumiem Nr. DIKS-22-12-nts “Apvienoto iestājpārbaudījumu organizēšanas kārtība un vienotu kritēriju noteikšana izglītojamo uzņemšanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs 2022./2023.mācību gadam” (turpmāk – Iekšējie noteikumi Nr. DIKS- 22-12-nts)

4. Skolas 11. un 12. klasē brīvajās vietās konkursa kārtībā uzņem izglītojamos, kuri ir nokārtojuši iestājpārbaudījumu un līdz Skolas noteiktam termiņam ir nokārtojuši pārbaudījumus tajos izvēlētās izglītības programmas mācību priekšmetos, kurus viņi nav apguvuši iepriekšējā izglītības iestādē.

5. Uzņemšanai Skolā vispārējās vidējās izglītības programmā kā iestājpārbaudījums tiek noteikts rakstisks kombinēts pārbaudījums (turpmāk – iestājpārbaudījums).

6. Komplektējot klases, Skola ievēro Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (turpmāk – Departaments) noteikto kārtību.

II.        Iestājpārbaudījuma organizēšana izglītojamo uzņemšanai Skolas 10.klasē

7. Lai iestātos 10. klasē, pretendentam jākārto iestājpārbaudījums, kuru Departaments rīko apvienotu visām Rīgas pilsētas vidējās izglītības iestādēm.

8. Iestājpārbaudījuma organizēšana un rezultātu paziņošana notiek saskaņā ar Rīgas domes IKSD 01.04.2022. izdotos iekšējos noteikumus Nr.DIKS-22-12-nts “Apvienoto iestājpārbaudījumu organizēšanas kārtība un vienotu kritēriju noteikšana izglītojamo uzņemšanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs 2022./2023.mācību gadam”.

9. Iestājpārbaudījums uzņemšanai 10. klasēs notiks 2022. gada 3. jūnijā plkst. 10.00. Iestājpārbaudījumu saturu, pieteikšanās termiņus, norises laikus, vērtēšanas kārtību un rezultātu paziņošanas kārtību nosaka Departamenta Iekšējie noteikumi Nr. DIKS-22-12-nts.

     10. Reģistrēšanās iestājpārbaudījumam notiek elektroniski, aizpildot reģistrēšanās anketu Departamenta tīmekļvietnē iksd.riga.lv. Reģistrēšanās iestājpārbaudījumam tiek uzsākta divas nedēļas pirms iestājpārbaudījuma. Pieteikuma saite tiek publicēta Skolas tīmekļa vietnē http://www.r47vsk.lv.

11. Iestājpārbaudījums sastāvēs no divām daļām – 1.daļa: svešvaloda (angļu); 2.daļa: matemātika (optimālais līmenis).Ierakstīt virzienus un, kādas daļas jākārto:

11.1. papildus tiks ņemti vērā iegūtie punkti angļu valodā programmai “Politika, jurisprudence, diplomātija, sociālās zinātnes”

11.2. papildus tiks ņemti vērā iegūtie punkti matemātikas pārbaudījumā programmai “Vides zinātnes, ģeogrāfija, ģeoloģija, bioloģija”

12.Informācija par iestājpārbaudījuma organizāciju vismaz trīs nedēļas iepriekš pirms iestājpārbaudījuma norises datuma tiek publicēta Skolas tīmekļa vietnē un izvietota Skolas informatīvajā stendā.

      13.Pieteikšanās iestājpārbaudījumam notiek elektroniski Departamenta izveidotā tīmekļa vietnē, aizpildot izveidoto pieteikuma formu. Pieteikumam ir informatīvs raksturs. Pieteikšanās tiek uzsākta divas                                      nedēļas pirms iestājpārbaudījuma norises datuma, pieteikuma saite tiek publicēta Skolas tīmekļa vietnē.

III.      Iestājpārbaudījuma organizēšana izglītojamo uzņemšanai uz brīvajām vietām Skolas 11. un 12.klasē

14. Informācija par brīvajām vietām Skolas 11. un 12. klasē tiek publicēta Skolas tīmekļa vietnē.

15.Iestājpārbaudījuma organizēšanai Skolas direktors izveido iestājpārbaudījuma komisiju, kura organizē iestājpārbaudījuma norisi, pieņem apelācijas par iestājpārbaudījuma rezultātiem, ja tādas iesniegtas.

16.Pretendentiem, viņu vecākiem vai citiem bērna likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk-vecāki) ir tiesības iepazīties ar iestājpārbaudījumu programmu un norises kārtību.

17. Pieteikšanās iestājpārbaudījumam notiek Departamenta noteiktajā kārtībā.

18. Iestājpārbaudījumu rezultāti tiek paziņoti ne vēlāk kā 5. darba dienā pēc iestājpārbaudījuma norises dienas, publicējot Skolas tīmekļa vietnē un izvietojot Skolas informatīvajā stendā.

19.Apelāciju par iestājpārbaudījuma vērtējuma pārskatīšanu pretendenta vecāki vai citi likumiskie pārstāvji (turpmāk – vecāki) var iesniegt Skolas direktoram ne vēlāk kā 2 (divu) darbadienu laikā pēc iestājpārbaudījuma rezultātu paziņošanas. Apelācijas izskatīšanas rezultāti tiek paziņoti pretendenta vecākiem                                                                    rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža.

IV.      Uzņemšanas komisija

20.Izglītojamo uzņemšanai Skolā ar Skolas direktora rīkojumu izveido uzņemšanas komisiju. Uzņemšanas komisijas sēdes protokolē.

21.Uzņemšanas komisija:

21.1. sniedz informāciju pretendentiem par Skolas izglītības programmām un uzņemšanas kārtību;

21.2. pieņem izglītojamo uzņemšanai nepieciešamos dokumentus;

21.3. veic pārbaudi par pretendenta atbilstību uzņemšanas prasībām;

21.4. izveido pretendentu sarakstus uz izvēlētajiem izglītības programmas virzieniem:

21.4.1. “Vides zinātnes, ģeogrāfija, ģeoloģija, bioloģija” kas nodrošina padziļinātu angļu valodas, ģeogrāfijas un sociālo zinātņu apguvi ar specializēto kursu “Publiskā uzstāšanās” un starpdisciplināro kursu “Projekta darbs”;

21.4.2. “Politika, jurisprudence, diplomātija, sociālās zinātnes” kas nodrošina padziļinātu bioloģijas, ģeogrāfijas un sociālo zinātņu apguvi ar specializēto kursu “Uzņēmējdarbības pamati” un starpdisciplināro kursu “Projekta darbs”.

21.5. sagatavo protokolu lēmuma pieņemšanai par izglītojamā uzņemšanu Skolā.

V.        Izglītojamo uzņemšana un dokumentu iesniegšana

22. Skolā izglītojamie tiek uzņemti konkursa kārtībā, ņemot vērā iestājpārbaudījumā iegūto punktu skaitu un šādas papildu prasības:

22.1. 10. klasē vidējo vērtējumu no visām atzīmēm sekmju izrakstā apliecībā par vispārējo pamatizglītību;

22.2. 11. un 12. klasē papildu prasības nav noteiktas.

23. Konkursa kopējo punktu skaitu veido:

23.1. 10. klasē:

23.1.1. iestājpārbaudījumā iegūto punktu skaits 90% apmērā;

23.1.2. papildu prasībās iegūtais punktu skaits 10% apmērā.

23.2. 11. un 12. klasē:

23.2.1. iestājpārbaudījumā iegūto punktu skaits.

24. Attiecīgās klases tiek komplektētas, ievērojot izglītojamo programmas, virziena izvēli un iegūto punktu skaitu iestājpārbaudījumā, proporcionāli vietu skaitam klasē.

25. Skolas izglītības programmas 10. klasi atbilstoši apakšvirzienam sāk komplektēt, ja iestājpārbaudījumu ir nokārtojis tāds izglītojamo skaits, lai būtu iespējams veikt apakšvirzienu komplektāciju atbilstoši 10. klašu skaitam attiecīgajā mācību gadā.

26. Skola var izsludināt papildus uzņemšanu vai nekomplektēt izglītības programmas 10. klases apakšvirzienu pretendentu nepietiekamā skaita un/vai nepietiekamās sagatavotības dēļ.

27.Pēc konkursa rezultātu paziņošanas dokumentu iesniegšana notiek atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Skolas direktora noteiktajā termiņā.

28.Ja dokumenti direktora noteiktā termiņā nav iesniegti, izglītojamo no attiecīgās izglītības programmas pretendentu saraksta svītro un saskaņā ar konkursa rezultātiem viņa vieta tiek piedāvāta nākamajam pretendentam.

29.Izglītojamo ar Skolas direktora rīkojumu uzņem Skolas izglītības programmā.

30.Ja izglītojamais netiek uzņemts, Skolas direktors rakstiski informē izglītojamā vecākus par atteikumu uzņemt izglītojamo Skolas vispārējās vidējās izglītības programmā.

VI. Noslēguma jautājumi

31. Noteikumi stājas spēkā ar to pieņemšanas brīdi.

Direktore                                              I. Kareļina


Sagatavoja: I.Goldšteine 67629267

Epidemioloģiskās prasības Rīgas vidusskolu iestājpārbaudījuma dalībniekiem


Ja vēlies iestāties Rīgas 47. vidusskolas 10. klasē  2021./2022. mācību gadā, tad Tev ir jākārto apvienotais kombinētais iestājpārbaudījums Rīgas pilsētā , kurš notiks 2021. gada 10. jūnijā.

No 27. maija – piesakies iestājpārbaudījumam kādā no Rīgas skolām. https://iksd.riga.lv/lv/pieteikums-kombinetam-iestajparbaudijumam. Pieteikties vari līdz 4. jūnija plkst. 9.00.

10. jūnijs – iestājpārbaudījums.
Dodies uz to skolu, kuru norādīji pieteikumā. Līdzi jāņem pasi. Nokārto apvienoto kombinēto iestājpārbaudījumu (matemātika, angļu vai vācu valoda).
Iestājpārbaudījuma sākumā saņemsi dokumentu ar kodu un turpmāk gan iestājpārbaudījumā, gan rezultātu paziņošanā tiks izmantots tikai kods.

 


Ar 27. maiju pieteikšanās iestājpārbaudījumam uzņemšanai Rīgas vidusskolu 10. klasēs

27. maijā no plkst. 9.00 sāksies pieteikšanās vienotajam kombinētajam iestājpārbaudījumam matemātikā un svešvalodā, skolēnu uzņemšanai Rīgas vidusskolu 10.klasēs.

Pieteikties vienotajam iestājpārbaudījumam iespējams līdz 4. jūnija plkst. 9.00 elektroniski Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) tīmekļa vietnē www.izglitiba.riga.lv, kā arī vidusskolu mājas lapās.

RD IKSD Izglītības pārvalde sadarbībā ar Rīgas pašvaldības vidusskolām jau otro gadu organizēs vienotu kombinētu iestājpārbaudījumu matemātikā un svešvalodā galvaspilsētas vidusskolu 10. klasēs, kuras kā skolēnu uzņemšanas kritēriju ir noteikušas šī iestājpārbaudījuma rezultātu.

Reģistrējoties kombinētajam iestājpārbaudījumam, no saraksta būs iespēja izvēlēties skolu (pārbaudījuma kārtošanas vietu), kurā veikt šo rakstisko iestājpārbaudījumu. Ar vienotā iestājpārbaudījuma rezultātu varēs piedalīties konkursā  uzņemšanai 10.klasē vidusskolā, kuru skolēns būs izvēlējies kā savu nākamo skolu. Vienotais kombinētais iestājpārbaudījums matemātikā un svešvalodā (vācu vai angļu) notiks klātienē šā gada 10. jūnijā.

Iestājpārbaudījuma norises laikā tiks ievēroti valstī noteiktie epidemioloģiskās drošības pasākumi. Lai piedalītos iestājpārbaudījumā, skolēniem divas dienas pirms pārbaudījuma būs jāveic Covid-19 siekalu tests tajā skolā, kuru skolēns norādījis kā pārbaudījuma kārtošanas vietu. Gadījumā, ja Covid-19 tests būs pozitīvs vai skolēnam būs kontaktpersonas statuss, tad šie skolēni iestājpārbaudījumu varēs kārtot 30. jūnijā.

Papildinformācija, tostarp iestājpārbaudījuma programma, aktualitātes epidemioloģiskās drošības ievērošanā, kā arī pērnā gada pārbaudes darba paraugs, būs pieejama vidusskolu mājas lapās un RD IKSD tīmekļa vietnēs pie informācijas par pieteikšanos. Jautājumu gadījumā iespēja sazināties arī pa e-pastu: iestajparbaudijums@riga.lv.

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, iestājpārbaudījumu norises laiks var tikt mainīts. Tādā gadījumā par to būs pieejama informācija RD IKSD tīmekļvietnē, sociālo tīklu kontos, kā arī skolu mājas lapās.

Informāciju sagatavoja: Indra Vilde –  Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments Komunikācijas un sabiedrisko attiecību vadītāja, www.iksd.riga.lv; twitter.com/rdiksd; facebook.com/rd.iksd; youtube.com/RDIKSD


Vienots kombinēts iestājpārbaudījums matemātikā un svešvalodā tiks organizēts uz Rīgas pašvaldības skolām, kuras kā uzņemšanas kritēriju noteikušas iestājpārbaudījumu. Iestājpārbaudījums notiks 2021. gada 10. jūnijā.

RD IKSD informācija presei (07.04.2021.)

Video Vienotie iestājpārbaudījumi daļā Rīgas vidusskolu (15.04.2021.)

Lai uzņemtu bērnu skolas 10. klasē, nepieciešami šādi dokumenti:

  1. apliecība par 9. klases beigšanu;
  2. iesniegums (aizpilda skolā; atrodams arī kā lejupielādes dokuments lapā UZŅEMŠANA SKOLĀ)
  3. medicīnas dokumenti.

Kontakti Rīgas 47. vidusskola. Visas tiesības tiek paturētas.